Tűzvédelem

Tűzvédelmi szabályzat
Kötelező az Ön cégénél is tűzvédelmi szabályzatot készíteni?
Mit tartalmaz a tűzvédelmi szabályzat?

A 1996. évi XXXI. törvény 19. ß (1) értelmében, a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

1.) Tűzvédelmi szabályzat

A Tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell:

 • a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit
 • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, mőködési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat
 • a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat
 • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat
 • az alkalomszerő tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását
 • a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket
 • a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait

2.) Tűzriadó terv

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

 • a tűzjelzés módját
 • a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját
 • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.)
 • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra)
 • a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével
 • A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. A tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

3.) Tűzvédelmi oktatás

Az 1996. évi XXXI. Törvény 22. ß (3) előírja, hogy:

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

Tűzvédelmi szakember foglalkoztatása, képzése

A vonatkozó 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ezirányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről a következőeket írja elő:

Középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat:
 • “A”-“B” tűzveszélyességi osztályú létesítményben, ha a munkavégzők száma max. 100 fő
 • “C” tűzveszélyességi osztályú létesítményben, ha a munkavégzők száma max. 200 fő. Kivéve, ha a létesítményben mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló és 100 főnél nagyobb befogadóképességő tűzszakasz található
 • “D”-“E” tűzveszélyességi osztályú létesítményben, kivéve, ha abban mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló és 100 főnél nagyobb befogadóképességű tűzszakasz található

Vagyis a 100 főnél nagyobb befogadóképességő óvodákhoz, bölcsődékhez, kórházi épületekhez, mozgássérültek, értelmi fogyatékosok, öregek elhelyezésére szolgáló épületekhez, bevásárló központokhoz nem elég a középfokú végzettség.

Felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat, ahol:
 • főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik
 • olyan “A”-“B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezet, helyiség található, melyben egyidejőleg 50 főnél több személy végez munkát
 • olyan “A”-“B” tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakasz található, melyben egyidejőleg 100 főnél több személy végez munkát
 • mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló és 100 főnél nagyobb befogadóképességő tűzszakasz található
 • azon “C” tűzveszélyességi osztályú létesítményben, ahol a munkavégzők száma a 200 főt meghaladja

Ne feledje: a halogatás a tett halála! Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy munkatársunk segíthessen önnek!

Szükség lenne Önöknél is ilyen szolgáltatásra?