Menu

Tűzvédelem

A 1996. évi XXXI. törvény 19. ß (1) értelmében, a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Kötelező Önnek is tűzvédelmi szabályzatot készítenie?


tuzvedelemMit tartalmaz a tűzvédelmi szabályzat?


A Tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell:

a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit
a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, mőködési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat
a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat
a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat
az alkalomszerő tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását
a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket
a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, mőszaki mentéssel kapcsolatos feladatait
a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait

Tűzriadó terv

 

Kinek kötelező tűzriadó tervet készítenie?

A tűzvédelmi szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre
a mővelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre
azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat
kereskedelmi szálláshelyre
az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat


Mit tartalmaz a tűzriadó terv?

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

a tűzjelzés módját
a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját
a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.)
a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra)
a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével
A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. A tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

Tűzvédelmi oktatás

Az 1996. évi XXXI. Törvény 22. ß (3) előírja, hogy:
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Tűzvédelmi szakember foglalkoztatása, képzése

A vonatkozó 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ezirányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről a következőeket írja elő:

Középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat:

"A"-"B" tűzveszélyességi osztályú létesítményben, ha a munkavégzők száma max. 100 fő
"C" tűzveszélyességi osztályú létesítményben, ha a munkavégzők száma max. 200 fő. Kivéve, ha a létesítményben mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló és 100 főnél nagyobb befogadóképességő tűzszakasz található
"D"-"E" tűzveszélyességi osztályú létesítményben, kivéve, ha abban mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló és 100 főnél nagyobb befogadóképességű tűzszakasz található
Vagyis a 100 főnél nagyobb befogadóképességő óvodákhoz, bölcsődékhez, kórházi épületekhez, mozgássérültek, értelmi fogyatékosok, öregek elhelyezésére szolgáló épületekhez, bevásárló központokhoz 2003. január 1-től nem elég a középfokú végzettség.

Felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat, ahol:

főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik
olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezet, helyiség található, melyben egyidejőleg 50 főnél több személy végez munkát
olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakasz található, melyben egyidejőleg 100 főnél több személy végez munkát
mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló és 100 főnél nagyobb befogadóképességő tűzszakasz található
azon "C" tűzveszélyességi osztályú létesítményben, ahol a munkavégzők száma a 200 főt meghaladja

A halogatás a tett halála. Cselekedjen most!Ne tétovázzon, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy mielőbb elkezdjük a közös munkát!

Érdeklődöm